HR|DE
Prijevodi24
Usluge

Usluge

Pismeni prijevodi

Prijevodi zahtijevaju opsežno istraživanje, uporabu vlastitog znanja i poznavanje kulture dotičnog govornog područja te višestruku jezičnu provjeru pri svakom radnom nalogu. Stoga su svi naši prevoditelji izvorni govornici stranog jezika kao i visokoobrazovani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u prevođenju, koji su u stanju pružiti prijevode na najvišoj mogućoj razini kvalitete u najkraćem mogućem roku. Ukoliko Vam je potreban prijevod slobodno nam se obratite s povjerenjem jer svi Vaši dokumenti spadaju pod povjerljivost podataka te oni nisu dostupni trećim osobama.

Nudimo sve vrste pisanih prijevoda na visokokvalitetnom nivou sukladno europskoj normi HRN EN 15038 za usluge prevođenja.

Tehnika i građevina

Specifikacije, tehnički opisi, priručnici, troškovnici, natječajna dokumentacija, investicijski elaborati, elaborati protupožarne zaštite, glavni projekti, armaturni planovi, izvedbeni projekti, projekt odvodnjavanja, strojarski planovi, radionički nacrti, atesti, idejna rješenja, idejni projekt, terminski plan, certifikati, građevinski ugovor, tenderi, građevinska dozvola, uporabna dozvola, ponude, elaborat nalaza i mišljenja, geološki nalaz, geotehnički elaborati, posebna geodetska podloga (PGP), urbanistički plan uređenja, sigurnosni listovi, etažiranje, zemljo-knjižni izvadak, statični proračun, projektna dokumentacija, situacije, energetski certifikati, DIN-norme, upute za rad, elektrotehnika i strojarstvo, razne potvrde i ostala dokumentacija

Ekonomija, financije, bankarstvo

Financijska izvješća, račun dobiti i gubitka, revizorska izvješća, godišnja izvješća, godišnji financijski izvještaji, bilance, poslovni planovi, investicijski planovi, pisane deklaracije, računi, kontni planovi, knjigovodstveni obračun, police osiguranja, izvod iz trgovačkog registra ili sudskog registra, knjigovodstvena i računovodstvena dokumentacija, bankovna garancija, zadužnica, zapisnik sa sastanka, reklamacije, porezno rješenje, strateški planovi, razni sporazumi, potvrda o rezidentnosti, obračun kamata, BON 1, BON 2, poslovnik o radu, bilješke uz financijski izvještaj, opomene, opći uvjeti poslovanja razne potvrde, suglasnost banke, natječajna dokumentacija, kupoprodajni ugovori, ponude, narudžbenice, izvodi, godišnja prijava poreza, ostala dokumentacija

Pravo i ugovori

Zakoni i propisi, društveni ugovor, ugovor o cesiji, ugovor o suradnji, prijedlog ugovora, ugovor o radu, ugovor o zajmu, okvirni sporazum, opći uvjeti poslovanja, kupoprodajni ugovor, ugovor o kreditu, ugovor o preuzimanju, ugovor o izgradnji, ugovor o novogradnji, ugovor o najmu, ugovor za podnajam, ugovor za osiguranje novčane tražbine, ugovor o zakupu, ugovor o upravljanju, ugovor o ustupanju, ugovor o pružanju usluga, ugovor o održavanju, žalba, upravna tužba, odluka, ovršni postupak, rješenje o ovrsi, prijedlog bankovne garancije, presude, rješenje suda, priopćenja, podnesak, zasnivanje javnobilježničkog pologa, patenti, zapisnici, pravilnici, preambule, ostala dokumentacija

Ostalo

Medicina, farmacija, stočarstvo, poljoprivreda, okoliš, autoindustrija, EU-projekti, arhitektura, ugostiteljstvo, kulinarstvo, turizam, marketing, telekomunikacija, prehrambena industrija, IT, literatura, lokalizacija internet stranica, poslovna korespondencija i ostalo

Ovjereni prijevodi

Sudski tumač je osoba koju je za određeni jezik imenovao Županijski sud i koja svojim potpisom i žigom jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Imamo na raspolaganju ovlaštene sudske tumače za gotovo sve jezike iz naše ponude

Nije potrebno svaki dokument ovjeravati. Rado ćemo Vas savjetovati oko svih pitanja vezanih za ovjeru.

Što sve ovjerava sudski tumač?

Osobne dokumente

Rodni list, vjenčani ili smrtni list, smrtovnice, svjedodžbe, svjedodžba o završnom ispitu, diplome, potvrde o nekažnjavanju, vozačka dozvola, formular za utvrđivanje staža, porezna prijava, razne punomoći, razna rješenja, razne potvrde i ostalu dokumentaciju

Pravne i sudske dokumente

Tužbe, presude, rješenja, rješenja o nasljeđivanju, ugovore, zakon i propise, javnobilježničke ovjere, potvrda o rezidentnosti, ateste, razne izjave, i ostalu dokumentaciju

Dokumentaciju trgovačkog društva

Izvadak iz sudskog registra, izvadak iz trgovačkog registra, izjave o osnivanju, BON 1, BON 2, odluka uprave, društveni ugovor, izjava o osnivanju, izvodi, financijski izvještaji, godišnji financijski izvještaj (GIF), tromjesečni statistički izvještaj, račun dobiti i gubitka (RDG), računi, tenderi, bilance, zapisnici, razna izvješća, razni ugovori i ostalu dokumentaciju

Tehničku dokumentaciju

Elaborat, troškovnik, situacije, razne upute, natječajna dokumentacija, priručnici, dozvole, atesti, norme, razni ugovori i ostalu dokumentaciju.

Medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju

Dijagnoze, liječničke potvrde, povijest bolesti, otpusno pismo, potvrde, norme i ostalu dokumentaciju.

Ostalo

Stručni tekstovi, spisi, certifikati, rješenja i ostalu dokumentaciju.

Lektura i korektura

Lekturom ćemo uklonit sve gramatičke i pravopisne pogreške te ujedno izvršiti stilsku doradu konstrukcije rečenica (sintakse) glede poboljšanja čitljivosti i jasnoće. Usporedno s lekturom obavlja se i korektura, tj. uklanjanje slučajnih tipografskih i interpunkcijskih pogrešaka.

Hitni prijevodi ili žurni prijevodi

Hitni ili žurni prijevodi mogu već u roku od 24 sata biti u Vašem poštanskom pretincu, ovisno o vremenu narudžbe, raspoloživosti prevoditelja i složenosti teksta. Slobodno nam se obratite, jer ćemo Vam maksimalno izaći u susret s obzirom na rok predaje kao i na cijenu prijevoda.

Mi vas razumijemo!

JK2-PARTNERI d.o.o.

Lermanova 57

HR-10000 Zagreb

E-mail: info@prijevodi24.com

Telefon: +385 91 128 128 1

Copyright JK2-Partneri d.o.o. |Schatz